Mặt bằng tầng điển hình

55.95 m2
(50.96 m2)
Tháp 1 - 3
Căn số 6
Tháp 2 - 4 - 5
Căn số 12
73.09 m2
(67.54 m2)
Tháp 1 - 3
Căn số 1
Tháp 2 - 4 - 5
Căn số 7
72.95 m2
(67.62 m2)
Tháp 1 - 3
Căn số 12
Tháp 2 - 4 - 5
Căn số 6
75.83 m2
(70.20 m2)
Tháp 1 - 3
Căn số 4, 9
Tháp 2 - 4 - 5
Căn số 3, 10
75.69 m2
(70.20 m2)
Tháp 1 - 3
Căn số 5, 8
Tháp 2 - 4 - 5
Căn số 2, 11
109.24 m2
(101.70 m2)
Tháp 1 - 3
Căn số 7
Tháp 2 - 4 - 5
Căn số 1
89.94 m2
(83.40 m2)
Tháp 1 - 3
Căn số 2, 11
Tháp 2 - 4 - 5
Căn số 5, 8
96.12 m2
(89.59 m2)
Tháp 1 - 3
Căn số 3, 10
Tháp 2 - 4 - 5
Căn số 4, 9
55.95 m2
(50.86 m2)
Tháp 6
Căn số 8
Tháp 7
Căn số 5
75.82 m2
(70.11 m2)
Tháp 6
Căn số 2
Tháp 7
Căn số 3
79.21 m2
(73.40 m2)
Tháp 6
Căn số 4
Tháp 7
Căn số 8
79.21 m2
(73.40 m2)
Tháp 6
Căn số 5
Tháp 7
Căn số 1
75.69 m2
(70.11 m2)
Tháp 6
Căn số 7
Tháp 7
Căn số 6
105.34 m2
(98.57 m2)
Tháp 6
Căn số 1
Tháp 7
Căn số 4
86.60 m2
(80.39 m2)
Tháp 6
Căn số 3, 6
Tháp 7
Căn số 2, 7